S__454247379

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ร่วมดำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

S__45424740 S__45424744

S__45424742 S__45424743

S__45424741 S__45424746