w_1545

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้ง 3/2567 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

w_1547 w_1552

w_1549 w_1550

w_1551