w_1489

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

w_1508 w_1507

w_1497 w_1481

w_1484 w_1491

w_1479 w_1480

w_1474 w_1485