w_3659

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน และนายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ,นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากั้งวิทยา และนางสาวศศิธร เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านห้วยคอม 2.โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 3.โรงเรียนบ้านนาผักฮาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

w_DSC_0003 w_DSC_0011

w_DSC_0055 w_DSC_0083

w_DSC_0093 w_DSC_0106 

w_DSC_0119 w_DSC_0131

w_DSC_0137 w_DSC_0149

w_DSC_0189 w_DSC_0207