w_11

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และนายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ,นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าแฝกสัมพันธ์ และนางชลัยภรณ์ บุตรฟองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 2.โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 3.โรงเรียนไผ่งามวิทยา 4.โรงเรียนบ้านงอมมด 5.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

w_02 w_08012567

w_12 w_13

w_14 w_21

w_22 w_31

w_32 w__15

w_01 w33