w_2456

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงาน(รูปเล่ม) และสรุปผลการลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

w_2444 w_2449

w_2450 w_2451

w_2452 w_2453