w_messageImage_1706498329619

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

w_2416 w_2411

w_2425 w_messageImage_1706495309675

 w_messageImage_1706496959213w_messageImage_1706497085157