w_7110705_0

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนฟากท่า ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

w__7110707_0 w__7110719

w__7110701_0 w__7110706_0

w_4921075696

w_49210755