w_7860

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 06.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค,นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะประสานความร่วมมือ ภายใต้แนวทางการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน"

w_7775 w_7776

w_7904 w_7800

w_7807 w_7817