w_0218_0

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์สภากาแฟสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด เพื่อพบปะสังสรรค์และเป็นการบูรณาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อำเภอน้ำปาด ณ บริเวณลานหน้าอาคารสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

w_0293_0 w_0254_0

w_0303_0 w_0361_0

w_0443_0