w_4E814D1E-903B-4413-BA50-03D81670B590

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล,นางสาวศศิวิมล นาคปิ่น นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายภูวภัทร ภู่เพียงใจ ปลัดอำเภอน้ำปาด เป็นประธาน ณ วัดต้นตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

w_-B70A-64B91231DF95 w_0F4F8D6B-1520-4794-8D87-F12B1A00F32C

w_26D90B21-08C0-4E90-B554-E15B762E8A1D w_41877_0

w_8052567-3