w__18161674_0

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมรับการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จากสำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

w_9632 w_6598

w_6593 w_7845

w_18161712_0 w_2568

w_48789 w_556

w_9633 w__18161689_0

w__18161710_0 w__290567_240529_67