w_17178_0

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "The CXO" Chief Exponential Officer ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่สู่คุณภาพการจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างชุดความคิด (Mindset) การบริหารสถาศึกษาเป็นเลิศ โดยมีดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

w_17179_0 w_17183_0

w_17184_0 w_17185_0

w_17186_0 w_7182_0