w__1_0

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมรับการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จากสำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

w_ w_429960_0

w_699 w_9666