w_63667

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค,นายเดชา ลุนาวงค์,นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2w_6335 w_6345

w_6320 w_6355

w_6324