w_9

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้สำหรับ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสยาม อินโนเวชั่นมีเดีย สนับสนุนวิทยากร มีวััตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีทักษะการสร้างสื่อ และรู้เทคนิควิธีการนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปขยายผลให้เพื่อนครูภายในโรงเรียน ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

w_4 w_6

w_5 w_7

w_8 w_1

w_10 w_3