w_3

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยมี นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาให้มีความและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

w_6 w_10

w_11 w_12

w_1_n w_2

w_4 w_5

w_7