IMG_8995

วันที่ 21 มิถุนายน 2567  เวลา 13.30 น. นางกรรณิกา  บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting   โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, ประธานกลุ่มโรงเรียน, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  2

IMG_8988  IMG_8990

IMG_8991  IMG_8998

IMG_9003  IMG_9005

IMG_9008  IMG_9009

IMG_9014  IMG_9019