การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567
            - ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
           แบบสรุปรายละเอียด การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
            - แบบสรุปรายละเอียด การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
                                            
                                        670706brout01