img_0177_p85765

          วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธี การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนประสบการณ์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้เกษียณอายุราชการครู  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_0113_p13522 img_0116_p88293

img_0118_p26493 img_0122_p86213

img_0124_p82294 img_0127_p17555

img_0153_p58970 img_0160_p56072

img_0163_p66437 img_0167_p51864

img_0169_p88544 img_0178_p92987

img_0181_p39061 img_0182_p82029

img_0173_p20830 img_0188_p77513

img_0190_p43081 img_0202_p58216

img_0206_p27166 img_0208_p42695

img_0231_p14131 img_0228_p60836

img_0242_p82954 img_0239_p27138