5_p16144

          วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการเทศกาลเข้าพรรษาพาครูเข้าวัด กิจกรรมทำบุญระหว่างเข้าพรรษาในวันพระ เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดโพธิ์ชัยศรี อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

1_p70162 2_p63534

3_p94366 6_p41527

dsc_0101_p63226 dsc_0102_p79839

dsc_0082_p34169 dsc_0088_p45521

dsc_0090_p21151 dsc_0107_p13319

dsc_0108_p13422 dsc_0110_p41286

dsc_0112_p43526 dsc_0114_p37989

dsc_0117_p35956 dsc_0120_p49530

dsc_0121_p17863 dsc_0122_p76359

dsc_0124_p81323 dsc_0126_p99510

dsc_0129_p98800 dsc_0130_p87879

dsc_0133_p34041 dsc_0134_p12539

dsc_0155_p66345 dsc_0149_p21470

dsc_0168_p11727 dsc_0172_p14872

dsc_0175_p14024 dsc_0178_p30097

dsc_0183_p36181 dsc_0186_p81123

dsc_0190_p39996 dsc_0205_p84049

dsc_0210_p11957 dsc_0216_p37069

dsc_0229_p42485 dsc_0235_p71777

dsc_0243_p21680 dsc_0245_p71657