1_p27456

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายสัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2_p14014 3_p17744

img_8389_p70573 img_8451_p12426

img_8437_p76004 img_8444_p28874

img_8448_p94702 img_8442_p26444

img_8476_p98004 img_8466_p91892