1_p49274

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางจุฑามาศ  คำสะใบ  ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหน่ำ และบุลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้องค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA Support Team ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2_p94551 img_8485_p12868

3_p45048 img_8490_p61884

img_8488_p17686 img_8504_p42257

img_8494_p13325 img_8501_p59661