IMG_7193

            วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            IMG_7193 IMG_7196

           IMG_7186 IMG_7188