IMG_8696

วันที่  20 มิถุนายน 2567 เวลา 06.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  มอบหมายให้ นายอาทิตย์  นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนมิถุนายน 2567   โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะประสานความร่วมมือ ภายใต้แนวทางการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน" โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรคิตถ์

IMG_8695  IMG_8705

IMG_8711  IMG_8714

IMG_8725  IMG_8733

IMG_8753  IMG_8755

IMG_8780  IMG_8785

IMG_8789  IMG_8796

IMG_8802  IMG_8809

IMG_8817  IMG_8823

IMG_8826  IMG_8838