DSC_0152_0

วันที่ 20  มิถุนายน 2567 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ครั้งที่ 1/2567  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, ผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์, ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  2

DSC_0149_0  DSC_0154_0

DSC_0158_0  DSC_0161_0

24  34