มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด

 ประกาศ มาตรการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

 มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

 ประกาศมาตรการกลไก การมีส่วนร่วม

    มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการในการตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563